ساید بای ساید, لیست ارور ها

لیست ارور یخچال فریزر ویرپول

ارور 01 یخچال فریزر ویرپول
علت ارور 01 یخچال ویرپول: مخزن آب کار نمی کند.

رفع عیب کد خطای 01 یخچال فریزر ویرپول: چک کردن مخزن آب – اتصالات دریچه مخزن آب و بعد خودِ مخزن آب را چک کنید و اگر هر دو خوب بودند و ایرادی نداشتند، احتمالاً صفحه کنترل اصلی است که دچار مشکل شده است.

ارور یخچال فریزر ویرپول

ارور یخچال فریزر ویرپول

ارور 02 یخچال ویرپول
علت ارور 02 یخچال ویرپول: عایق هوا گیر کرده یا وصل نمی شود.

رفع عیب کد خطای 02 یخچال فریزر ویرپول: چک کردن عایق و مهار نیرو برای عایق – عایق هوا یک دستگاه موج گیر موتوری است که این امکان را فراهم می آورد تا هوای سرد از فریزر به یخچال کشیده شود. این ارور یا می تواند به همین دلیل باشد یا اینکه مشابه این باشد اما تعداد کمی از آنها در محدوده ی یخچال فریزرهای ویرپول در ایالات متحده مورد استفاده قرار گیرند، بنابراین ممکن است ارزش بررسی با عدد 12NC را داشته باشد تا مطمئن شوید که به مورد مناسبی دست یافته اید. اگر اتصالات خوب باشند و تست های عایق هم مناسب باشد، احتمالاً صفحه کنترل اصلی دچار نقص شده است.

ارور 03 یخچال ویرپول:
علت ارور 03 یخچال ویرپول: فن تبخیرکننده یا کندانسور کار نمی کند یا اینطور تشخیص داده شده است.

رفع عیب کد خطای 03 یخچال فریزر ویرپول: چک کردن فن کندانسور – تمامی اتصالات به موتورهای فن و خودِ فن ها را چک کنید، اگر معیوب بودند، آنها را تعویض کنید. اگر اتصالات و فن ها خوب بودند، مجدداً ممکن است صفحه کنترل دچار اشکال شده باشد.

ارور 04 یخچال فریزر ویرپول
علت ارور 04 یخچال ویرپول: فن تبخیرکننده یا کندانسور کار نمی کند یا اینطور تشخیص داده شده است.

رفع عیب کد خطای 04 یخچال فریزر ویرپول: برای این ارور، فن کندانسور را چک کنید.

ارور 05 یخچال فریزر ویرپول
علت ارور 05 یخچال ویرپول: سنسورهای دمایی قابل خواندن نیستند.

رفع عیب کد خطای 05 یخچال فریزر ویرپول: چک کردن سنسور فریزر – چک کنید که تمامی اصطلاحات و سنسورها به درستی کار می کنند. سنسور که ایجاد مشکل می کند، اغلب در راستای PCB کنترل اصلی در زمان مشابه، به دلیل ترموستات یخ زدایی فریزر می باشد. مجدداً لطفاً چک کنید که این عامل با مدل ویژه شما تناسب دارد همانطور که چند مدل متفاوت دیگری وجود دارد که استفاده می شوند اما از قدیم این معروف ترین مدل بوده است. اگر تمامی اتصالات و سنسورها خوب باشند، ممکن است ایراد از صفحه کنترل اصلی باشد.

ارور 06 یخچال فریزر ویرپول
علت ارور 06 یخچال ویرپول: سنسورهای دمایی یخچال قابل خواندن نیستند.

رفع عیب کد خطای 06 یخچال فریزر ویرپول: برای این ارور، سنسور یخچال را چک کنید.

ارور 07 یخچال فریزر ویرپول
علت ارور 07 یخچال ویرپول: گرم کن یخ زدایی کار نمی کند و یا اینطور تشخیص داده شده است.

رفع عیب کد خطای 07 یخچال فریزر ویرپول: چک کردن گرم کن یخ زدایی – این می تواند از خودِ گرم کن یخ زدایی، سیم کشی یا صفحه اصلی باشد.

ارور 08 یخچال فریزر ویرپول
علت ارور 08 یخچال ویرپول: صفحه کنترل اصلی معیوب است.

رفع عیب کد خطای 08 یخچال فریزر ویرپول: مهار نیروی Q3 در صفحه کنترل PCB آسیب دیده است و عایق بطور مداوم عمل می کند.

ارور d یخچال فریزر ویرپول
علت ارور d یخچال ویرپول: عایق هوا گیر کرده و یا متصل نمی شود.

رفع عیب کد خطای d یخچال فریزر ویرپول: عایق هوا یک دستگاه موج گیر موتوری است که این امکان را می دهد که هوای سرد از فریزر به داخل یخچال کشیده شود. این ارور یا می تواند به همین دلیل باشد یا دلیلی مشابه همین داشته باشد اما تعداد کمی از اینها در محدوده یخچال فریزرهای ویرپول در ایالات متحده مورد استفاده قرار می گیرند، بنابراین ممکن است ارزش بررسی با عدد 12NC را داشته باشد تا مطمئن شوید که به مورد مناسبی رسیده اید.

ارور C یخچال ویرپول
علت ارور C یخچال ویرپول: خرابی سنسور یخچال

رفع عیب کد خطای C یخچال فریزر ویرپول: سنسور یخچال به ندرت در این مدلها دچار مشکل می شود و تا به امروز ما مجبور به کاربردی در این مورد نبوده ایم.

ارور C یخچال ویرپول
علت ارور C یخچال ویرپول: خرابی سنسور یخچال

رفع عیب کد خطای C یخچال فریزر ویرپول: این مورد کمی متفاوت است. سنسوری که ایجاد مشکل می کند اغلب در راستای PCB صفحه کنترل اصلی در زمان مشابه، به دلیل ترموستات یخ زدایی فریزر می باشد. مجدداً لطفاً چک کنید که این مورد با مدل ویژه شما تناسب دارد همانطور که موارد متفاوتی وجود دارد اما این مورد، رایج ترین مورد در طولانی مدت است.

ارور CF یخچال فریزر ویرپول
علت ارور CF یخچال ویرپول: ارور ارتباط بین صفحه کنترل اصلی و صفحه کاربر

رفع عیب کد خطای CF یخچال فریزر ویرپول: این می تواند از سیم کشی باشد اما معمولاً این یکی از دو PCB هایی است که خراب شده اند، که معمولاً مورد اصلی می باشد.

ارور — یخچال فریزر ویرپول
علت ارور — یخچال ویرپول: دمای درون فریزر بیشتر از -11 درجه سانتیگراد است.

رفع عیب کد خطای — یخچال فریزر ویرپول: دلایل چندگانه ای برای این کد ارور وجود دارد. با اینحال این خطا ار فن تبخیرکننده، فن کمپرسور یا خودِ کمپرسور می باشد.

ارور -7 یخچال ویرپول
علت ارور -7 یخچال ویرپول: قطع کامل برق بر دما – بکارگیری هشدار

رفع عیب کد خطای -7 یخچال فریزر ویرپول: هشدار بیش از حد ولتاژ، مشکلی با ذخیره الکتریکی. معمولاً فشردن ریست هشدار، آن را از بین می برد.

ارور d یخچال ویرپول
علت ارور d یخچال ویرپول: عایق هوا گیر کرده است.

رفع عیب کد خطای d یخچال فریزر ویرپول: یخچال را از برق کشیده و عایق هوا را که جریان هوا را از محفظه فریزر به محفظه یخچال بررسی کنید. اگر عایق هوا شکسته باشد، آن را تعویض کنید.

ارور C یخچال ویرپول
علت ارور C یخچال ویرپول: C روی نمایشگر یخچال / خرابی رزیستور محفظه یخچال (سنسور دمایی)

رفع عیب کد خطای C یخچال فریزر ویرپول: یخچال را از برق کشیده و دوباره مهار سیم کشی رزیستور یخچال را متصل کنید، در صورتی که آن سست باشد. اگر خراب شده باشد، مهار سیم کشی را تعویض کنید. اگر مهار سیم کشی خوب باشد، رزیستور محفظه یخچال را تعویض کنید.

ارور C یخچال ویرپول
علت ارور C یخچال ویرپول: C روی نمایشگر یخچال / خرابی رزیستور محفظه فریزر

رفع عیب کد خطای C یخچال فریزر ویرپول: یخچال را از برق کشیده و مهار سیم کشی رزیستور فریزر را دوباره متصل کنید، در صورتی که آن سست باشد. مهار سیم کشی را تعویض کنید در صورتی که آن خراب شده باشد. اگر مهار سیم کشی خوب باشد، رزیستور محفظه فریزر را تعویض کنید.

ارور CF یخچال ویرپول
علت ارور CF یخچال ویرپول: خطای ارتباط بین صفحه کنترل اصلی و کنترل رابط کاربر

رفع عیب کد خطای CF یخچال فریزر ویرپول: یخچال را از برق کشیده و اتصالات مهار سیم کشی را روی کنترل رابط کاربر و صفحه کنترل اصلی چک کنید. هرگونه سیم سست را از نو وصل کنید. اگر اتصالات مهار سیم کشی خوب باشد، کنترل رابط کاربر را تعویض کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشته باشد، صفحه کنترل اصلی را تعویض کنید.

ارور -8 یخچال ویرپول
علت ارور -8 یخچال ویرپول: نمایش دمای 18 درجه فارنهایت (یا -8 درجه سانتیگراد) روی نمایشگر فریزر / وضعیت دمای بیش از اندازه

رفع عیب کد خطای -8 یخچال فریزر ویرپول: اطمینان حاصل کنید که سیم برق یخچال بطور ایمن به خروجی برق وصل شده باشد. وضعیت دمای بیش از اندازه اغلب ناشی از خرابی برق است. صفحه کلید دمایی فریزر را فشار دهید تا نمایشگر دمایی فریزر صفر شود تا زمانیکه فریزر خنک شود و به دمای نرمال خود برسد.

ارور AL01 یخچال فریزر ویرپول
علت ارور AL01 یخچال ویرپول: سنسور دمایی غیر فعال

رفع عیب کد خطای AL01 یخچال فریزر ویرپول: سنسور دمایی غیرفعال در محفظه یخچال

ارور AL02 یخچال ویرپول
علت ارور AL02 یخچال ویرپول: سنسور دمایی NTC معیوب

رفع عیب کد خطای AL02 یخچال فریزر ویرپول: سنسور دمایی NTC معیوب

ارور AL03 یخچال ویرپول
علت ارور AL03 یخچال ویرپول: سنسور شکسته دمایی در فریزر

رفع عیب کد خطای AL03 یخچال فریزر ویرپول: سنسور شکسته دمایی در فریزر

ادامه مطلب
ساید بای ساید, لیست ارور ها

لیست ارور ساید بای ساید سامسونگ مدل HM12

لیست ارور ساید بای ساید سامسونگ
لیست ارور ساید بای ساید سامسونگ
 یخچال فریزر ساید بای سایدHM12 کد خطا سامسونگ
خطای هیتر دمپر 27E
خطای سیستم دیفراست فریزر 24E
خطای فن فریزر 21E
سنسور دیفراست یخچال 5E
خطای سیستم دیفراست یخچال 25E
سنسور دمای یخچال 2E
خطای فن یخچال 22E
سنسور دامای فریزر 1E
سنسور محیطی بیرونی 6E
خطای ارتباطی بین برد اصلی و نمایشگر 41E
سنسور یخساز 8E
سنسور دمای محفظه مجزای داخل یخچال 7E
خطای سیستم یخساز 26E
سنسور دیفراست فریزر 4E
خطای فن کندانسور 23E
ادامه مطلب
ساید بای ساید, لیست ارور ها

لیست ارور ساید بای ساید دیپوینت

لیست ارور ساید بای ساید دیپوینت
لیست ارور ساید بای ساید دیپوینت
یخچال فریزر دیپوینت  دوقلوآلارم کد خط ا Depoint
عدم کانکشن بین برد اصلی و نمایشگر 8
خرابی سنسور اواپراتور 6
ماکزیمم زمانی دیفراست 2
عدم کارکرد کمپرسور 9
خرابلی سنسور کابین 5
خرابی فن داخل یخچال فریزر 3
خرابی سنسور محیط 7
خرابی فن کمپرسور 4
عدم سرد شدن اواپراتور 1
فن اواپراتور با دور پایین /0220
اتصال برق 1200
فن کندانسور با دور پایین /0320
فن کندانسور با دور بالا /0300
عملکرد کمپرسور /0340
فن اواپراتور با دور بالا /0200
هیتر /0240
ادامه مطلب